تبلیغات
وکیل خانواده لزوماً بایستی تسلّط و احاطۀ کامل در موضوعات حقوق خانواده داشته باشد و در واقع می توان گفت فردی می تواند به عنوان بهترین وکیل طلاق یا بهترین وکیل مهریه و … شناخته شود و در میان جامعۀ وکلا در زمینۀ خاصی زبانزد وکیل های یک شهر یا کشور و یا حتی افراد جامعه قرار گیرد که علاوه بر آشنایی و شناخت کافی نسبت به علم حقوق خانواده و فنون و شیوۀ درست دفاع از موکّل، در به کرسی نشاندن حقوق موکل خود در دادگاه خانواده راستای اجرای عدالت، توانا و حاذق باشد.

یکی از مواردی که بهترین وکیل مهریه یا طلاق باید از آن برخوردار باشد داشتن مهارت و قابلیت علمی و فنّی برای انجام امر موضوع وکالت یا مشاوره است.

اشتغال به حرفه وکالت، مانند سایر مشاغل تخصصی و حرفه ای دیگر، نیاز به آگاهی علمی و نیز آشنایی با مهارتهای فنّی این حرفه دارد. جنبۀ علمی حرفۀ وکالت، شامل آشنایی با مبانی حقوق و مقررات موضوعه اعم از قوانین و آیین نامه ها و تصویب نامه ها و آراء وحدت رویه و همچنین عقاید و دیدگاههای علمای حقوق در ارتباط با موضوع است که با مطالعه کتب و تألیفات حقوقی حاصل می گردد.

این بخش از مهارتهای حقوقی لازم برای بهترین وکیل مهریه با نیازی که قضات دادگاه خانواده به دانش حقوقی برای امر دادرسی دارند، یکسان است و بی اطلاعی از مبانی حقوق و قوانین حاکم بر دعوی موضوع وکالت یا امر موضوع مشاوره، به همان اندازه نکوهیده است که قاضی، قانون مرتبط با دعوی مطروحه را نشناسد.

لیکن مهارتهای فنی مورد نیاز بهترین وکیل مهریه با آنچه حرفۀ قضاوت اقتضا دارد، متفاوت است. جنبه فنی امر وکالت به کیفیت استفاه عملی از دانش حقوقی در تنظیم اسناد و قراردادها در روابط مردم و در جریان بروز اختلاف بین آنان برای استیفای حقوق موکل مربوط میگردد.

به دلیل ذوجنبتین بودن وکالت، صرف داشتن دانش حقوقی برای اشتغال به این حرفه کافی نیست و داوطلبین این شغل، علاوه بر داشتن مدارک علمی لازم، باید از جهت کاربردی نیز، قابلیتهای مورد نیاز این حرفه را با طی دوره های کارآموزی کسب نمایند تا اجازه اشتغال به این حرفه را پیدا کنند.

تقریباً در همه نظامهای حقوقی، تأیید صلاحیت علمی و عملی وکلا با کانونهای وکلا میباشد و از ضوابط مشابهی برای انجام این امر استفاده می نمایند.
در حقوق ایران نیز، طبق ماه ۱۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵، اشتغال به وکالت، مانند حرفه های پزشکی و کارشناسی، مشروط به اخذ پروانه از کانون وکلا است، لیکن ارزش اثباتی پروانه ای که کانون وکلا برای واجدین شرایط لازم برای اشتغال به این حرفه صادر می نماید، تنها در این حد است که داشتن حداقل اطلاعات حقوقی و مهارت فنی آنان را مورد تأیید قرار می دهد، تا بدین اشتغال آنان به ارائه خدمات حقوقی مشمول عنوان تظاهر به وکالت نگردد والّا صدور پروانه وکالت به معنای تأیید مهارت فنی و دانش حقوقی وکیل برای تعقیب یا دفاع از دعوی خاص نمی باشد.

به عبارت دیگر باید بین مفهوم ” صلاحیت عام وکالت “و ” مهارت علمی فنی بهترین وکیل” تمایز قایل شد. منظور از ” صلاحیت عام وکالت” مجموعه شرایطی است که قانونگذار احراز آنها را برای داوطلب شغل وکالت لازم دانسته است بدون آنکه بتوان به این شرایط، برای تعقیب هر دعوایی بر حسب تواناییهای علمی و عملی خاصی که دعوی مزبور اقتضا دارد، بسنده نمود و به بیان روشنتر، صلاحیت، توان بالقوه بهترین وکیل مورد نظر برای قبول وکالت است که فعلیت یافتن آن نسبت به هر مورد خاص، نیاز به کسب دانش و مهارتهای حقوقی خاص آن مورد دارد و آنچه در این بحث، مورد نظر است، فعلیت توانایی بهترین وکیل خانواده ( مهریه ) در انجام امر موضوع وکالت است نه صلاحیت عام وی که اساساً از شمول این گفتار خارج است.

هر چند قانونگذار ایران، اشتغال افراد فاقد پروانه وکالت را به ارائه خدمات حقوقی به دیگران در قالب تنظیم دادخواست، شکوائیه و لایحه دفاعیه و یا مشاوره حقوقی، جرم دانسته است، لیکن ممنوع بودن آنان از این کار، الزاماً به معنای مسئولیت مدنی آنان در مقابل مشتریان خود، بدون اثبات ورود ضرر به آنان و وجود رابطه سببیت بین ضرر وارده و تقصیر ارتکابی آنان نخواهد بود.

بنابراین همواره این فرض وجود دارد که فردی بعنوان تظاهر به وکالت مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد، لیکن به جهت آنکه ضرری از عمل مجرمانه او متوجه مشتری وی نشده است، مسئولیت مدنی نداشته باشد.

همانگونه که بیان گردید، مهارت علمی و فنی بهترین وکیل مهریه، به معنای ورزیدگی و داشتن تجربه کافی در تعقیب یا طرح دعوی خاص موضوع قرارداد وکالت است. بنابراین می توان قابلیت بهترین وکیل مهریه را از این جهت یک مفهوم نسبی دانست که به اعتبار نوع و موضوع دعوی، قرارداد وکالت تفاوت پیدا می کند. از باب مثال، ممکن است فردی در مسایل حقوقی به معنای اخص، اشتهار به مهارت کافی داشته باشد لیکن در مسائل کیفری یا مالیاتی، اطلاعات حقوقی و مهارت لازم را فاقد باشد و چون هیچکس بهتر از خود فرد از میزان توانایی علمی و فنی خود در یک موضوع آگاهی ندارد، بنابراین، هر گاه بهترین وکیل مهریه گروه وکلای تهران وکالت دعوی خاصی را بپذیرد یا در مقام مشاوره نسبت به موضوعی اظهار نظر نماید، تلویحاً مدعی داشتن توانایی علمی لازم در آن موضوع شده است و چنانچه خلاف آن اثبات شود و از ضعف علمی و مهارت حقوقی او زیانی متوجه اشخاص گردد، از جنبه های گوناگون مسئول جبران خسارات وارده است.

بهترین وکیل مهریه در تهران :
بدیهی ترین ابزار حقوقی برای توجیه مسئولیت مدنی وکیلی که ضعف علمی و فنی خود را در انجام یک امر حقوقی کتمان کرده است، قاعده غرور است که بر خلاف واقع، موکل یا طرف مشاوره خود را به داشتن اطلاعات کافی در زمینه موضوع اختلاف مغرور نموده است.

استناد به قاعده غرور برای توجیه مسئولیت مدنی وکیل، در مواردی که وی از عناوین تخصصی مانند” وکیل دعاوی حقوقی و کیفری و خانوادگی و مالیاتی ” استفاده می نماید، با سهولت بیشتری صورت می گیرد. به همین دلیل در بسیاری از کشورها، استفاده از این عناوین، مستلزم کسب مجوز از کانون وکلای مربوطه است و طبقه بندی وکلا از جهت تخصصهای حرفه ای بر اساس ضوابط و معیارهای خاص، توسط کانونهای وکلا صورت می پذیرد.

ضرورت این امر، در نظام حقوقی ایران نیز محسوس است؛ زیرا همانگونه که در مورد پزشکان عنوان تخصصی آنان باید در متن تابلو و سرنسخه هایشان قید گردد و پزشکان عمومی از بکار بردن هر نوع عنوان تخصصی ممنوع می باشند، به منظور جلوگیری از وقوع اشتباه ناشی از اقدامات مغرور کننده، وکلا نیز، باید بر اساس مهارتهای حقوقی و فنی خود که مبتنی بر پایه تحصیلات و سابقه کار در رشته های خاصی از دعاوی است، طبقه بندی گردند ولی به هر حال حتی اگر وکیل عنوان تخصصی خاصی را نیز بکار نبرده باشد، صرف داشتن عنوان وکیل و فردی که وابسته به جامعه حقوقدان کشور بوده و دارای اطلاعات و مهارت فنی است، انتظاراتی را در جامعه نسبت به خود ایجاد می نماید که با انتظاراتی که از افراد غیر حرفه ای در جامعه وجود دارد، تفاوت می نماید

به بیان دیگر همانگونه که یک وکیل دادگستری به فرض بهترین وکیل مهریه که موضوع بحث ماست مانند هر صاحب فن و حرفه مشابه دیگر از قبیل پزشکی و مهندسی، به اتکاء دانش و تجاربی که کسب کرده است، برای محصول کار فکری خود ارزش والایی قایل است و به همین اعتبار نیز جامعه، برای او جایگاه ویژه ای در میان قشرهای مختلف مردم منظور می نماید، متقابلاً این انتظار را جامعه از او دارد که انجام کار و وظایف محوله به وی در نهایت مهارت و دقت علمی و عملی صورت می پذیرد.

گروه وکلای تهران با به خدمت گرفتن وکلای حرفه ای و با سابقه ای که به صورت تخصصی در حوزۀ موضوعات حقوق خانواده فعالیت می کنند، از این نظر تیم قوی و کاملی دارد، جهت اطلاعات بیشتردر خصوص بهترین وکلای مختصص امور طلاق و مهریه ، شما عزیزان در صورتی که در این راستا نیاز به گرفتن راهنمایی و مشاوره داشته باشید با ما تماس بگیرید.منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در پنجشنبه، ۲۲ فروردین ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۷ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha