تبلیغات
مهریه مال معینی است که در عقد نکاح برذمه مرد منعقد می گردد و چنانچه زن آن را مطالبه کند وی مکلف به پرداخت آن است و این حق هیچ ارتباطی با طلاق یا نفقه ندارد .
در واقع مهریه هدیه ای از سوی مرد به زن است به نشانه ی صداقت مرد و حسن نیت او در ازدواج است از این روی به مهریه صداق یا کابین ننیز گفته می شود .
راه های گرفتن مهریه برای زن به دو حالت کلی مقدور است که در ادامه به آن می پردازیم.


راه گرفتن مهریه از طریق اجرای ثبت:
برای گرفتن مهریه از طریق اجرای ثبت زوجه باید به دفتر ازدواجی که عقد رسمی در آن انجام شده مراجعه کند و درخواست صدور اجراییه نماید این درخواست را باید کتبا از دفتر ازدواج درخواست نماید .
پس از صدور اجراییه و ابلاغ این موضوع به زوج وی پس از دریافت ابلاغیه مدت ۱۰ روز زمان دارد مهریه را بپردازد یا شیوه ای برای پرداخت ارایه کند . در واقع با ابلاغ اجراییه تقاضای وصول طلب مهریه از اموال زوج یا ضامن وی می شود و در صورت عدم اقدام از طرف زوج معادل مهریه از اموال وی توقیف می شود و در صورتی که باز هم اقدامی از زوج سر بزند اموال مورد توقیف به مزایده گذاشته می شود و مهریه وصول می گردد.


راه گرفتن مهریه از طریق دادگاه :
در گذشته گرفتن مهریه بدین صورت بود که زوجه به دادگاه مراجعه می کرد و مطالبه مهریه نموده و هزینه دادرسی پرداخت می شد این هزینه دادرسی مبلغ مشخصی بود و حدود ۲۰۰ هزار تومن بود و برای همه یکسان بود و بستگی به میزان مهریه نداشت اما در حال حاضر تغییراتی در این شرایط حاصل شده و میزان هزینه دادرسی ارتباط مستقیم با میزان مهریه مورد مطالبه زن دارد و زنی که بخواهد مهریه اش را دریافت کند باید به میزان درخواستی در قوه قضاییه تمبر باطل نماید .
در هر صورت امروزه برای مطالبه مهریه از طریق دادگاه می بایست زوجه یا وکیل وی با مراجعه به به دفاتر ثبت دادخواست و مبادرت به ثبت آن نموده و پس از تعیین شعبه و وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حضور یابند و با ارایه دفاعیات منتظر رای دادگاه در این باب باشند.مطالبه مهریه عندالامطالبه و عندالاستطاعه :
در تقسیم مهریه به عندالمطالبه و عندالاستطاعه ، زن در هر دو مورد استحقاق مهریه را دارد اما در مورد مهریه عندالاستطاعه زن باید استطاعت مالی شوهر را برای ادای دین مهریه ثابت کند اما این بدان معنی نیست که در مهریه عندالاستطاعه زن مستحق پرداخت مهریه از سوی مرد نیست و در هر حال مرد ملزم به پرداخت مهریه ای که تعهد کرده و به موجب تعهد خود سند رسمی ازدواج را امضا کرده ، می باشد در مهریه عندالامطالبه با درخواست مهریه از جانب زوجه مهریه به وی مطابق قانون باید پرداخت گردد اما چنانچه مرد پولی برای پرداخت مهریه نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار از پرداخت به دادگاه تقدیم کند و تقاضای تقسیط مهریه را بکند اگر این ادعای مرد توسط دادگاه پذیرفته شود . اقدام به تقسیط مهریه می شود.


مهریه دین ممتازه:
مهریه دین ممتازه نام برده شده است بدین معنی که پیش از هر بدهی دیگری دین ممتازه باید پرداخت گردد و به نوعی الویت در پرداخت دارد.

اهمیت دین و بدهی مهریه مرد به زن در حدی است که موجب شده قانون گذار برای حمایت از زنان ممتاز بودن دین مهریه را در قانون پیش بینی کرده است و طلب زن بابت مهریه را بستانکاری ویژه به حساب آورده و پرداخت آن را بر هر طلب دیگر برتر و مقدم تر دانسته است.


گرفتن مهریه از زوج کارمند:
چنانچه زوج کارمند باشد زوجه می تواند برای دریافت مهریه خود اقدام به کسر حقوق از وی کند .
مطابق ماده ۹۶ قانون اجرای احکام (( از حقوق و مزایای کارکنان و سازمان ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکت های دولتی و شهردار یها و بانک ها و شرکت ها و دستگاه های خصوصی و سایر آنها در صورتی که دارای زن و فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود))
زوجه در صورتی که از طریق دادگاه برای مطالبه مهریه خود اقدام کرده باشد با قرار تامین خواسته و چنانچه از طریق اجرائیات ثبت اقدام کرده باشد یا درخواست توقیف حساب بانکی در جهت توقیف حقوق همسر خود می تواند اقدام کند.


اموال قابل توقیف برای مهریه:
برخی اموال چه منقول باشدو چه غیر منقول باشد قابل توقیف نیستند این اموال را در اصطلاح مستثنیات دین می نامند که عبارتند از :
-منزل مسکونی در شان محکوم علیه در حالت اعسار
-اثاثیه مورد نیاز زندگی جهت رفع نیازهای ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی
-آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکلف وی
-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها
-وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که ضروری برای امرار معاش خود و افراد تحت تکلفشان
-تلفن مورد نیاز مدیون
– مبلغ پرداخت شده ضمن عقد اجاره به موجر
اموال نامبرده را نمی توان برای مهریه توقیف کرد.


اما اموال قابل توقیف برای مهریه شامل موارد زیر است :
منزل مسکونی اعم از آپارتمانی یا ویلایی
زمین یا هر نوع کاربری از جمله کشاورزی و مسکونی
تجاری سهام
حقوق پرسنلی ، حساب سپرده
تلفن همراه
مطالبات خوانده از اشخاص ثالث
دادگاه صالح برای اقدام به اخذ مهریه :
دادگاه صالح برای طرح دعوای مطالبه مهریه دادگاه و محل اقامت زوج یا محل اقامت زوجه است یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده است یا تعهد به پرداخت مهریه در آن محل انجام شود .
در حالت کلی در دعاوی خانواده مربوط به زوجین مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی نماید مگر در موردی که خواسته مطالبه مهریه غیر منقول باشد مثل خانه ، آپارتمان یا زمین که در این حالت باید به دادگاهی اقامه دعوی کند که خانه یا هر مورد غیرمنقول در آن جا واقع شده است .
ماده ۱۳ قانون حمایت از خانواده : (( هر گاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صالح است و صلاحیت رسیدگی را دارد .
چنانچه دو یا چند دادخواست در یک روز تسلیم شده باشد دادگاهی صلاحیت رسدگی به دعوای زوجه را دارد که به کلیه دعاوی رسیدگی می کند.


قانون جدید زندان برای مردان بدهکار مهریه:
در سال ۹۴ قانون جدیدی مطرح شد که انقلابی در پرداخت مهریه ایجاد کرد
مضمون این قانون این بود که فقط تا ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی یا معادل قیمت آن ضمانت اجرای کیفری دارد بدین معنا که پرداخت نکردن مهریه تا اندازه ۱۱۰ سکه مجازاتش جلب خواهد بود .
چنانچه زوج پس از مطالبه زوجه بابت مهریه این ۱۱۰ سکه ذکر شده در قانون را نقدا یا به هر صورت پرداخت کند و مابقی مانده مهریه که مازاد بر ۱۱۰ سکه است را نپردازد دیگر زوجه امکان جلب وی را بابت اخذ مهریه ندارد . قبلا اصل بر متمکن بودن زوج بود و در صورت عدم پرداخت مهریه وی اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می شد و سرانجام راهی زندان می شد اما مطابق بند ج اصلاحی آیین نامه اجرایی ماده ۲ اصل بر اینست که زوج مدیون در دیون ابتدایی همچون مهریه دارا می باشد و اصل را بر اعسار گذاشته اند نه ایسار وی.
البته برای گرفتن مهریه بیش از ۱۱۰ سکه بهار آزادی یا معادل آن راهکار وجود دارد و آن معرفی اموال مرد و اثبات دارایی وی به دادگاه است که این بر عهده زوجه است و با اثبات این امر می تواند به تمام مهریه خود برسد.راه گرفتن مهریه در ازدواج موقت:
در ازدواج موقت تمامی شرایط اساسی در ازدواج دایم بر قرار است و علاوه بر آن دو شرط دیگر نیز مطرح است.


تعیین مدت زمان عقد
تعیین مهریه در عقد موقت شرط صحت عقد است و عدم تعیین ان موجب اشکال در عقد است . اما چنانچه مدت زمان عقد تعیین شود عقد مذکور در حکم عقد دایم محسوب می شود .
اگر در این نوع عقد زن مطالبه مهریه از مرد کند مرد موظف به پرداخت مهریه می باشد اما اگر زن با استنکاف مرد از پرداخت مهریه مواجه شود زن می تواند با مراجعه به مراجع قانونی مطالبه مهریه کند البته این در حالتی است که عقد ثبت شده باشد .
اگر در عقد موقت سند رسمی ازدواج وجود داشته باشد زن به آسانی می تواند احقاق حق کند و با مراجعه به دفتر ازدواجی که عقد موقت در آن صورت گرفته و درخواست کتبی صدور اجراییه مطالبه مهریه کند در این حالت ابلاغیه ای به مرد متعهد مهریه ارسال می شود و مدت زمان را برای وی مشخص می کنند تا مهریه را بپردازد.


چنانچه طی مدت مذکور در اجراییه زوج اقدام به پرداخت نکند مراتب از طریق اجرای اسناد رسمی ثبت ابلاغ و امکان ممنوع الخروج کردن شوهر و توقیف اموال وی وجود دارد .
اما چنانچه ازدواج موقت در دفترخانه به ثبت نرسیده باشد و به صرف خواندن صیغه محرمیت ایجاد شده باشد مطالبه مهریه دشوار می شود در این حالت ابتدا باید اثبات زوجیت شود که این اثبات با اقرار مرد یا شهادت شهود قابل انجام است .
در صورت عدم اقرار مرد و حتی انکار زوجیت مرد ، زوجه باید دو شاهد مرد و یا یک شاهد مرد و دو زن را به دادگاه معرفی کند و در محضر دادگاه شاهدین به زوجیت زن و مرد شهادت دهند .
به طور خلاصه زن پس از اثبات زوجیت در ازدواج موقت می تواند مطالبه مهریه کند .
نکته : در عقد موقت زن از شوهر ارث نمی برد حتی اگر ضمن عقد شرط شده باشد و ارث بردن فقط به موجب عقد دایم میسر می شود.


منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۳ قبل از ظهر، یک بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha