تبلیغات
قضات و مستشاران محترم شعبه ……………… تجدید نظر دیوان عدالت اداری

با عرض سلام و تحیت

احتراما ، با تقدیم اصل وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی به وکالت از آقای …………………………….. در خصوص پرونده کلاسه …………………………………… موضوع اعتراض موکل نسبت به دادنامه شماره ……………………………………… مورخ……………………. صادره از شعبه ……………. دیوان عدالت اداری و رأی شماره…………………………..

مورخ……………………تجدید نظر ماده صد قانون شهرداری……………. مطروحه در آن شعبه مطالبی را لازم میدانم که به شرح ذیل به استحضارتان می رسانم :

شرح ماوقع : واحد تجاری ملک موکل در …………………………………………………… واقع شده که دارای پروانه ساختمانی به شماره …………………….. مورخ …………………………… بوده که در همان سال …………………….. موکل از شهرداری محترم درخواست تغییر کاربری (پیلوت) را به تجاری نمود که مطابق ضوابط و با تأیید و موافقت گروه کارشناسان و اخذ مبلغ ………………….. میلیون تومان به صورت نقدی و چک بابت ………………… متر مربع تجاری پرداخت نموده که با موافقت شهرداری ارتفاع پیلوت را بیش از حد مجاز جهت امر تجاری بلند گرفته تا بعدها دچار مشکل نشود و از طرف شهرداری و مهندسین ناظر که از موضوع اطلاع داشتند مخالفتی صورت نگرفته است .

سپس با توجه به موافقت کتبی و ضمنی شهرداری برای تغییر کاربری ملک مورد نظر ، موکل در سال …………………. به دعوت شهردار منطقه ……………………. در شهرداری حاضر و منجر به توافق موکل و شهرداری در راستای توافقات قبلی صورت گرفت و قرار بر این شد که موکل مبلغ ……………………. میلیون تومان بابت تخلفات ساختمانی تبدیل ( پیلوت به تجاری ) به صورت توافقی پرداخت نماید که مبلغ …………………….. میلیون تومان طی فیش شماره ………………….. مورخ ………………… به حساب شهرداری ……………….. واریز نموده است ( پیوست شماره ) و مبلغ………………… میلیون تومان طی یک فقره چک تضمینی دیگر به شماره …………………. به شهردار پرداخت نموده (پیوست شماره ) و قرار بر این شد که از طرف شهرداری با توجه به توافق پایان کار صادر شود و اصلا قرار نبود موضوع واحد تجاری به کمیسیون ماده صد ارجاع شود و علیرغم اینکه شهرداری مبلغ ………………………….. میلیون تومان از موکل دریافت نموده بود موضوع را به کمیسیون ماده صد ارجاع دادند متأسفانه کمیسیون ماده ۱۰۰ بدون توجه به موافقت قبلی شهرداری و دریافت هزینه های تجاری حکم به تخریب و اعاده به وضع سابق صادر نمودند که این اقدام کمیسیون ماده صد شهرداری بر خلاف ماده ……………… قانون مدنی بوده و بر خلاف توافقات کتبی و ضمنی و اخذ وجه می باشد که قابل نقض و ابطال بود که موضوع با همین عنوان سابقا با اعتراض موکل به رای صادر شده از کمیسیون ماده صد شهرداری ………………… مورخ ………………………………. در شعبه…………….. تجدید نظر دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره ……………………… مورخ …………………………..( پیوست شماره …….) به نقص رای کمیسیون ماده صد حکم صادر گردیده است . اما متاسفانه مجددا همان کمیسیون با همان اعضاء قبلی اقدام به رسیدگی نموده است و رای موضوع شکایت مطروحه را صادر نموده است .

جهات ماهوی نقض رای کمیسیون ماده صد و دادنامه بدوی موضوع تجدید نظرخواهی:

۱_موکل ارتفاع واحد های تجاری در سال …………….. در حدود ……………….. متر در نظر گرفته که آن را به تجاری تبدیل نموده است و در تمام این مدت هیچگونه ممانعت و تذکری از شهرداری و حتی مهندسین ناظر صورت نگرفت نه برای ……………… متر مربع و نه بیشتر ، متأسفانه در هنگام ارجاع پرونده قبلی به کمیسیون ماده صد علیرغم اینکه مطابق جدول تخلفات ساختمانی و مستندات ارائه شده سال وقوع تخلف را …………….. نشان می داد شهرداری با تنظیم صورتجلسه صوری مبنی بر تخریب مجددأ موضوع را به کمیسیون ماده صد ارجاع نموده و بر خلاف حقیقت سال وقوع تخلف را………………… تعیین نمودند لذا موکل به منظور احراز واقع و حقیقت اقدام به اخذ تأمین دلیل از شورای حل اختلاف…………….. نمود که آقای ………………..کارشناس رسمی دادگستری با معاینه محل و مستندات و نقشه هوایی سال وقوع تخلف را ……………….. تعیین نمودند و حتی در جدول تخلفات ساختمانی که تصویر آن پیوست است(پیوست شماره ) سال وقوع تخلف سال ……………….. درج گردیده است حال بر این اساس درج تاریخ تخلف سال …………………کاملا بر خلاف قوانین و مقررات بوده و تضییع کننده حقوق مکتسبه موکل می باشد که در صدور رأی ماده صد ملحوظ نگردیده است که موجب بی اعتباری رأی کمیسیون ماده صد می باشد .

۲-با توجه به اینکه ملک موکل در بر بلوار …………… متری قرار گرفته و در مسیر همین بلوار افراد زیادی در سال …………………….. اقدام به تبدیل واحد پیلوت به تجاری نموده اند که با طرح در کمیسیون ماده صد منجر به صدور رأی به جریمه گردیده است و واحد های تجاری آن ابقاء شده متأسفانه در خصوص ملک موکل با توجه به توافق و اخذ وجه اقدامی بر خلاف توافق صورت گرفته و از طرفی تخلفات ساختمانی موکل مصداق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بوده که مقرر می داردکه در صورت عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه صادر کند.

۳-با توجه به اینکه ساختمان احداث شده با رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرداری صورت گرفته و حسب نظریه کارشناس رسمی از استحکام لازم برخوردار است ( پیوست شماره )، با توجه به توافق شهرداری با موکل و اخذ وجه از سوی شهرداری نیاز به ارجاع موضوع به کمیسیون ماده صد نبوده و حتی به فرض ارجاع به کمیسیون ماده صد به لحاظ مسقف بودن و نیز جلوگیری از حیف و میل سرمایه های مملکت ضرورتی برای صدور حکم تخریب نداشته است و از طرفی موکل جهت احداث بنا از بانک های مختلف وام دریافت نموده و در حدود ……………. سال است با مشکلات مالی درگیر است و شغل خاصی نداشته و این مغازه ها را برای استفاده شخصی خود و فرزندانش ساخته و تا کنون علیرغم پرداخت مبالغ کلان موفق به استفاده نشده است که دریافت مبالغ از سوی شهرداری از موکل همگی قرینه و اماره به اذن و اجازه از شهرداری و موافقت ضمنی آنان برای تغییر کاربری بوده ضمن اینکه تخریب قسمتی از بنا و پیلوت باعث از بین رفتن پنج طبقه بالای مغازه ها خواهد شد که کاملا به صورت قانونی ساخته شده است و اصولا تخریب این قسمت موجب ریزش ساختمان خواهد شد و از طرفی طبق تبصره های ماده صد در صورتی که ضرورت قلع و تخریب بنا نباشد کمیسیون مکلف به اخذ جریمه است نه تخریب و حکم تخریب فاقد محل قانونی است و انطباقی با قانون و آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری ندارد ، ضمنأ نماینده ………………… که در ترکیب کمیسیون ماده صد در رای بدوی کمیسیون که مسئول رعایت اصول فنی و شهرسازی می باشند با رأی تخریب مخالفت نموده است که نظر ایشان دلیل و مؤید بر رعایت اصول فنی و شهرسازی است .

همچنین لازم به ذکر است هر چند کمیسیون در رای معترض عنه در قسمت توضیحات بیان داشته)) : رای فوق با توجه به نظریه کارشناسی و دادنامه های شماره …………………. مورخ …………………….. و …………………… مورخ …………………….. دیوان عدالت اداری صادر می گردد )) اما ماهیاتا با توجه به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری و مفاد دادنامه های فوق الذکر ملاحظه می گردد کمیسیون در عمل به هیچ وجه به این نکات توجه لازم را نداشته است و ایرادات وارده به رای قبلی کمیسیون که در شعبه …………………… تجدید نظر دیوان عدالت اداری که طی دادنامه شماره …………………… مورخ ………………………. بیان شده است را برطرف ننموده است .

علیهذا نظربه مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه شماره ……………………………. مورخ ………………………….صادره از شعبه …………………. دیوان عدالت اداری و رای شماره ………………………… مورخ ………………………….. کمیسون تجدید نظر ماده صد و رسیدگی ماهوی مطابق با مواد ۶۳ و ۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.منبع: گروه وکلای تهران
+ نوشته شده توسط Naghmeasgari1952 در دوشنبه، ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۱ قبل از ظهر، ۲ بازدید ، بدون دیدگاه
هیچ نظری برای این نوشته وجود ندارد، شما اولین نظر را بنویسید ...
 captcha